ประวัติพระธาตุผาส้ม

พระธาตุผาส้ม

พระบรมธาตุดอยผาส้ม

ดอยผาส้มเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อยู่ในอำเภอสะเมิงมาช้านานแล้ว เป็นดอยสูงตั้งอยู่ที่รอยต่อตำบลแม่สาบและตำบลยั้งเมิน เมื่อครูบาศรีวิชัยได้จาริกมาที่สะเมิง  ท่านได้ร่วมกับครูบาอุปาระ สร้างพระสถูปใหม่ในที่เดิม เมื่อราว 70 กว่าปีที่ผ่านมา

ในปี 2548 คณะสงฆ์นำโดยพระพุทธพจนวราภรณ์  เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ได้ร่วมกันบูรณะพุทธสถานแห่งนี้ให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ โดยได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านบ้านอมลอง อังคาย และยั้งเมิน ทั้งยังมีศรัทธามาจากพุทธบริษัทจากทั่วสารทิศ ร่วมกันสร้างพระมณฑปจตุรมุข ครอบพระสถูป เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษาในปี พ.ศ. 2550 โดยมีพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนยอดมณฑป เมื่อปี พ.ศ. 2549

ปัจจุบัน วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม มีพระสรยุทธ ชยปัญโญ รักษาการเจ้าอาวาส ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง “บวร” ซึ่งหมายถึง บ้าน วัด โรงเรียน มาใช้เป็นหลักในการพัฒนา ทั้งได้อาศัยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และได้ทำกิจกรรม 4  ด้าน ดังนี้

1. การอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ดำเนินการทำฝายแฝก ได้รับการสนับสนุนจากโครงการรณรงค์สร้างฝายต้นน้ำ ลำธาร และแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และกองกำลังจากกองทัพภาค 3 และอื่น ๆ เพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำและรักษาความชุ่มชื้น

2. การพึ่งพาตนเองและใช้เป็นแนวป้องกันไฟเปียก ในด้านเกษตรอินทรีย์ จัดทำน้ำยาเอนกประสงค์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและขยะวิทยา ได้ทำปุ๋ยหมัก น้ำยาฮอร์โมนต่างๆ ยาขับไล่แมลง และการจัดการแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการชีววิถี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน

3. การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ผลิตไบโอดีเซลจากเมล็ดทานตะวัน สบู่ดำ โดยการสนับสนุนจากกลุ่มโรงน้ำตาลไทยรุ่งเรื่อง โครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา วัดพยัคฆาราม และมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

4. การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ โดยการบูรณาการ 8 สาระการเรียนรู้เข้าสู่บริบทชุมชนของตนเอง ทั้งยังนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและไอซีที มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางจากอำเภอสะเมิงเดินทางไปอีก 30 กิโลเมตร โดยยึดเส้นทางเดินรถสะเมิง – ยั้งเมิน (ถนนห้วยทรายขาว) ผ่านหมู่บ้านแม่สาบ – แม่ขาน – หาดส้มป่อย – อมลอง  แล้วจึงถึงวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม

@@@

ดอยผาส้ม หรือม่อนผาส้ม นั้นมียอดอยู่สูงกว่าพื้นดินกว่ากิโลเมตร ดอยสูงลูกนี้มีความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนื่องจากมีตาน้ำที่มีน้ำออกให้ชาวบ้านได้ใช้ดื่มกินและทำการเกษตรตลอดปี

ดอยแห่งนี้เป็นเป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ ที่ได้ชื่อว่าดอยผาส้มนั้น เนื่องจากน้ำที่ไหลผ่านชั้นหินทั้งหลายออกจากตาน้ำนั้น มีรสชาติฝาดออกเปรี้ยว

ตาน้ำนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านได้เคารพบูชาและ  ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เนืองจากน้ำที่ออกมาจากตาน้ำนั้นสามารถใช้รักษาโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นกลาก เกลื้อน หูด หรือแผลพุพองต่างๆ ได้

Wat Doi Pha Som

Doi Pha Som has been the place that The Buddha Relics situates for a long time. The mountain (or “Doi” in Northern Language) is high and divided between Mae Sarb and Yang Moen Sub-districts. When Kru Ba Sri Vichai came to Samoeng, he and Kru Ba Upara built the new shrine over the old one, more than 70 years ago.

In 2005, the monks group led by Phra Buddha Pojjana Varaporn, the Abbot of Wat Jedi Luang, Chiangmai have revived this Relics Shrine, with the faith from the villagers of Omlong, Angkai, and Yangmoen. The support also came from all Buddhists from other places, who helped building the square shrine coverage for both the worship of Lord Buddha and The King’s 80th Birthday Celebration in 2007, with the Relics installed at the top in 2006.

Presently, Wat Phra Barom Tat Doi Pha Som has Phra Sorayut Chaiyapanyo, as the Abbot. He has adapted the “Bovorn” meaning home, temple, and school, as the tool for development. He also has implemented Sufficiency Economy, with the dependence of “self”, and have moved on with the 4 following activities:-

  1. Forest Reservation, Water Conservation, and Check Dam, supported by Check Dam Project through The King’s Suggestion and Thai Army Part 3, and other parties, in order to conserve the water source, and maintaining the moisture.
  2. Self Sufficiency and Wet Fire Break Prevention. Bio-agriculture is also promoted. Multi-purpose cleaning solution is invented, using bio-technology. Bio-fertilizer is also made.

All kind of Hormone solutions have been created. Rubbish separation has been promoted, supported by the Living Project, Thai Electricity Generating Authority, and Friends help Friends Network.

  1. Energy Conservation, and Alternative Fuel like bio-diesel from sunflower seeds and “Saboo-Dam”, with support from Thai Roongrueng Sugar Group. Energy Conservation within the temple, supported by Nakorn Ratchasima Research Center, Wat Payakaram, and North Chiangmai University.
  2. New Education Reforms, with 8 Integrations towards Self Community Development, together with appropriate Sufficiency Economy and ICT knowledge, in order to achieve the objectives of the education. Supported by Innovation Development Office, Basic Education Board Committee, Chiangmai Poly Technical College, and North Chiangmai University.

Wat Doi Pha Som is located at Mae Sarb, Samoeng, Chiangmai, taking 30 km ride from the  Samoeng downtown area, travelling via the town of Samoeng – Yangmoen (Huaysaikow Rd.) through Mae Sarb Village – Mae Khan – Had Som Poy – Omlong…and arriving at Wat Doi Pha Som finally.

“Doi Pha Som” or “Mon Pa Som” has the height above the soil in kilometers. The mountain is very important to the lives of local villagers, as it has the rock water source, that people could use for drinking and agriculture all year round.

The mountain is made of pure solid rock. The reason for being called “Doi Pha Som” is because the water from underneath has the sour taste.

The water source is worshiped because it (the water) could cure all kinds of skin diseases.

 

One response to “ประวัติพระธาตุผาส้ม

  1. Pingback: New Year, New Things to Share | almostfruitarian·

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s